Algemene Verkoop-,Leverings- en Betalingsvoorwaarden van COMPUTERSERVICE MENSINK.

ARTIKEL 1. ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen ComputerService Mensink, verder aan te duiden als Mensink, en de afnemer, van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met Mensink overeengekomen te worden.

1.2 Onder ‘de afnemer’ wordt in deze voorwaarden verstaan de opdrachtgever, danwel een ieder die met ComputerService Mensink een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie ComputerService Mensink een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolgers.

1.3 Indien ComputerService Mensink niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat ComputerService Mensink het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet gelijksoortige gevallen, de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig of van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

1.5 Koop-en andere voorwaarden, welke de afnemer van toepassing verklaart, verbinden ComputerService Mensink niet, tenzij deze schriftelijk door ComputerService Mensink zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat ComputerService Mensink een mededeling van de afnemer dat deze de voorwaarden van ComputerService Mensink niet aanvaardt en zijn eigen voorwaarden van toepassing verklaart, onweersproken laat.

ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN

2.1 Alle door ComputerService Mensink gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.2 Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures, en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor ComputerService Mensink slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Wij zijn niet verplicht detailgegevens te verstrekken tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Alle (intellectuele) eigendomsrechten ter zake van de aangeboden/getoonde en/of gedemonstreerde materialen/gegevens, in de meest ruime zin, blijven volledig voorbehouden.

2.3 Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ComputerService Mensink niet tot levering c.q. acceptatie van een order.

2.4 Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, danwel onder rembours te leveren.

ARTIKEL 3. OVEREENKOMST

3.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat de klant een opdracht schriftelijk heeft bevestigd of nadat ComputerService Mensink met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer daartegen binnen 5 werkdagen schriftelijk bezwaar maakt.

3.2 Voor diensten/leveringen waarvoor in verband met de aard en/of omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging, welke wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer onverwijld protesteert.

3.3 Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst binden ComputerService Mensink slechts voorzover zij door ComputerService Mensink schriftelijk zijn bevestigd.

3.4 ComputerService Mensink is bevoegd, indien zij dit noodzakelijk of wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan de afnemer worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

ARTIKEL 4. MEER- EN MINDERWERK

4.1 Indien de afnemer voor of tijdens de uitvoering van het werk wijzigingen en/of aanvullingen wenst, dient hij de additionele kosten hiervan te dragen. Slechts indien de wijziging/aanvulling door ons schriftelijk geaccepteerd is, zal e.e.a. voor uitvoering in aanmerking komen.

4.2 Blijkt bij de eindafrekening dat het saldo van meer-en minderwerk tot een verlaging van de overeengekomen prijs leidt, dun kunnen wij jegens de wederpartij additioneel aanspraak maken op vergoeding van winstderving ter hoogte van tenminste 15% van deze vermindering.

ARTIKEL 5. PRIJZEN

5.1 Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen.

5.2 Tenzij anders vermeld, zijn onze prijzen:

a. gebaseerd op de op het moment van de aanbieding geldende kostprijzen,
b. gebaseerd op levering vanaf ons bedrijf magazijn of andere opslagplaats,
c. exclusief de kosten van installatie, inbedrijfstelling of demonstraties,
d. exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten

5.3 Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.

ARTIKEL 6. RECLAMES

6.1 De afnemer is verplicht de direct bij aflevering en zo volledig mogelijk doch in elk geval op de volgende werkdag op mogelijke beschadigingen en/of gebreken te controleren. Eventuele beschadigingen en/of gebreken dienen, indien deze bij aflevering vastgesteld worden, op de afleverbon, de factuur, vermeld te worden.

6.2 Onverminderd hetgeen in 6.1 is bepaald, is de afnemer verplicht het geleverde zo snel mogelijk na aflevering en zo volledig mogelijk op eventuele beschadigingen en/of gebreken te controleren. Eventuele beschadigingen en/of gebreken van het geleverde dienen, indien deze bij aflevering vastgesteld worden, op de factuur.

6.3 Storingen en gebreken die redelijkerwijs niet binnen de in 6.2 genoemde termijn konden worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering van de geleverde goederen schriftelijk aan ComputerService Mensink te worden gemeld.

6.4 Na het verstrijken van de respectievelijk in 6.1,6.2 en 6.3 genoemde termijnen wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ComputerService Mensink in behandeling genomen.

6.5 Indien en voor zover de reclame door ComputerService Mensink gegrond wordt bevonden, is Mensink uitsluitend verplicht het (de) gebrek(en) te herstellen danwel de ondeugdelijke goederen te vervangen naar keuze van ComputerService Mensink zonder dat de afnemer daarnaast enig recht kun doen gelden op welke vergoeding dan ook.

6.6 Het reclameren ontslaat de afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Mensink.

6.7 Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande toestemming van ComputerService Mensink en onder door ComputerService Mensink te bepalen voorwaarden. De afnemer is verplicht de goederen zoveel mogelijk lede originele verpakking en zo min mogelijk beschadigd te retourneren. Ingeval van herstel dan wel vervanging van ondeugdelijke goederen, is de afnemer verplicht de goederen op eigen kosten te retourneren naar een door Mensink nader op te geven adres.

ARTIKEL 7. BETALINGVERZUIM

7.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden door storting of overmaking o
p een door ComputerService Mensink aangewezen bank- of girorekening voor de aflevering plaats vindt, dan wel door contante betaling voor de overdracht der goederen hij aflevering of afhaling.

7.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook.

7.3 Al hetgeen de afnemer betaalt strekt allereerst tot voldoening van verschuldigde rente en/of (invorderings-) kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.

7.4 De afnemer wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal onmiddellijk opeisbaar zijn ingeval:

a. de afnemer enige verplichting van de overeenkomst, in het bijzonder de betaling, niet of niet tijdig nakomt.
b. ComputerService Mensink goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer in de nakoming tekort zal schieten en hij niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen;
c. de afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, danwel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven:
d. de afnemer overgaat eg. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf of tot ontbinding;
e. van overlijden, indien de afnemer een natuurlijk persoon is.

7.5 ComputerService Mensink is in de in 7.4 genoemde gevallen gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen kosten of rente en het rechtop schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist:
a. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de afnemer en/of
b. enig door de afnemer aan ComputerService Mensink verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of
c. het op grond van art. 6 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen.

ARTIKEL 8.EIGENDOMSOVERORACHT VERLENING/OVERDRACHT VAN RECHTEN

Aan de afnemer geleverde goederen/zaken blijven eigendom van ComputerService Mensink en eventueel te verlenen danwel over te dragen rechten blijven aan ComputerService Mensink voorbehouden, zolang de afnemer niet volledig de tegenprestatie heeft geleverd die hij uit hoofde van de met ComputerService Mensink aangegane overeenkomst tot levering van zaken of tot dienstverlening (in verband daarmee) verschuldigd is. Niettemin zal de afnemer dergelijke zaken verder mogen verkopen, doch uitsluitend voor zover dat in het kader van de normale uitoefening van diens bedrijf gebruikelijk is.

ARTIKEL 9. (OP-)LEVERTIJD

9.1 Het tijdstip waarop ComputerService Mensink de overeengekomen werkzaamheden of leverantie(s) moet hebben voltooid, is vastgesteld in de verwachting, dat na het moment van aanvaarding van de opdracht geen verandering zal plaats hebben in de omstandigheden, waaronder ComputerService Mensink zal presteren.

9.2 Vindt dergelijke wijziging der omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, plaatsen heeft deze vertraging tot gevolg, dan wordt het tijdstip van (op-) levering dienovereenkomstig verlaat/verlengd, onverminderd het hierna bepaalde ingeval van overmacht.

9.3 Overschrijding van de (op-)levertermijn zal de afnemer nimmer het recht geven op enige vergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst, danwel een daarmede samenhangende overeenkomst.

9.4 De in de aanbiedingen, bevestigingen en overeenkomsten genoemde uitvoeringstermijnen worden naar beste kunnen opgegeven en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zijn niet bindend. Tussentijdse beëindiging laat onze rechten inzake vergoeding van honorarium/ kosten onverlet.

9.5 Ingeval van werk/levering in fasen geldt dat ComputerService Mensink het werk van de volgende fase mag uitstellen zolang de afnemer de voltooiing van de voorafgaande fase niet heeft goedgekeurd eg. verzuimd heeft deze af te nemen.

9.6 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:

1. na mededeling onzerzijds dat het werk gereed is en de afnemer het werk heeft goedgekeurd:
2. na verloop van 8 dagen na de onder 9.6.1 bedoelde mededeling en de afnemer het werk niet heeft gecontroleerd;
3. na (gedeeltelijke) ingebruikname, voor het in gebruik genomen deel. De afnemer kan zijn goedkeuring niet weigeren op grond van kleine gebreken of tekortkomingen, die door ons worden hersteld binnen 30 dagen na oplevering.

ARTIKEL 10. LEVERING

10.1 Vanaf het moment van sluiting van de overeenkomst is het gekochte voor risico van de afnemer. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan huis/bedrijf van de afnemer. franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door ComputerService Mensink met de afnemer is overeengekomen en op de factuur of anderszins wordt aangegeven.

10.2 Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren.

10.3 Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd door de afnemer niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico.

ARTIKEL 11. TRANSPORTRISICO

11.1 De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de afnemer aan ComputerService Mensink is verstrekt, door ons als goed huisvader/koopman bepaald.

11.2 Eventuele specifieke wensen van de afnemer inzake het transport/de verzending worden slechts uitgevoerd indien de afnemer verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

11.3 Het transport van de goederen geschiedt in beginsel steeds voor rekening en risico van de afnemer, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op de vrachtbrieven, vervoeradressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoerschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.

11.4 Bij franco levering worden de transportkosten niet afzonderlijk doorberekend.
ARTIKEL 12. DIENSTEN

12.1 De navolgende bepalingen zijn in het bijzonder van toepassing indien ComputerService Mensink diensten verleent.

12.2 Indien het verlenen van diensten in fasen zal plaatsvinden, zullen ComputerService Mensink en de afnemer afzonderlijke afspraken maken.

12.3 Onverminderd het in artikel 17 bepaalde, zal ComputerService Mensink overeenkomsten ten aanzien van diensten voor aanvang van de uitvoering kunnen ontbinden, indien blijkt dat Mensink niet de mogelijkheden heeft om de overeengekomen diensten te kunnen leveren, zonder dat de afnemer enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

ARTIKEL 13. SOFTWARE EN HARDWARE

13.10 De navolgende bepalingen zijn – in het bijzonder – van toepassing, indien Mensink software levert.

13.2 Het eigendom van en alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de software producten en de onderliggende broncode blijven te allen tijde hij de toeleveranciers van Mensink, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. De afnemer zal alle onderscheidingstekens met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van de rechthebbende verwijderen noch wijzigen.

13.3 De afnemer is g
emachtigd de software producten aan eindgebruikers door te verkopen. De afnemer heeft het recht aan zijn eindgebruiker een niet-exclusieve en niet-overdraagbare sublicentie te verlenen voor het gebruik van de software producten van de toeleverancier van ComputerService Mensink conform de betreffende software licentievoorwaarden.

13.4 Deze machtiging geeft de afnemer niet het recht de software producten en de daarbij behorende documentatie van ComputerService Mensink of haar toeleveranciers te kopiëren of al dan niet tegen vergoeding uit te lenen of op andere wijze dan door middel van genoemde sublicentie aan zijn eindgebruikers ter beschikking te stellen.

13.5 De afnemer is gehouden de eindgebruiker expliciet op het beperkte recht van sublicentie te wijzen, alsmede op de verplichting alvorens gebruik van de goederen de gebruiksaanwijzing grondig door te nemen, zodat geen rechten ten aanzien van de geldende garantie aansprakelijkheidsbepalingen worden prijsgegeven.

13.6 Computerservicemensink is nimmer verantwoordelijk voor verlies van uw data

ARTIKEL 14. OVERMACHT
Bij streden van omstandigheden, die de nakoming van de verplichtingen van partijen, zoals hij normale afwikkeling van de betreffende transactie te verwachten, in die mate verzwaren dat niet valt aan te nemen dat partijen de betreffende verplichting ook bij aanwezigheid van de onderhevige omstandigheden zouden hebben aanvaard, worden de betreffende verplichtingen aan weerszijden opgeschort. Als een situatie zoals in de vorige volzin bedoeld langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om, binnen negentig dagen nadien, de overeenkomst door schriftelijke opzegging te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan pro rata afgerekend, zonder dat partijen elkaar voor het overige iets verschuldigd zullen zijn.

ARTIKEL 1 5. GARANTIE

15.1 Behoudens hetgeen in 15.5 is bepaald, verstrekt ComputerService Mensink m.b.t. door haar geleverde goederen een garantie op materiaal (conform leveranciersgarantie) en fabricagefouten. De garantie houdt uitsluitend in dat ComputerService Mensink naar best vermogen deze fouten zal herstellen, danwel de goederen zal vervangen, zulks naar keuze en ter beoordeling van Mensink. Gebruiksartikelen als ponskaarten, discpacks en andere geheugendragers worden niet vervangen. Producten of onderdelen daarvan, die ingevolge deze garantie worden vervangen, worden eigendom van Mensink. Gebreken dienen schriftelijk aan ComputerService Mensink te worden gemeld teneinde in behandeling te worden genomen. Herstel van verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie.

15.2 de garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, gebruik voor andere dan normale (bedrijfs) doeleinden, van buiten komende oorzaken, zoals bijv. brand- of waterschade, of indien de goederen door anderen dan ComputerService Mensink zijn gewijzigd of worden onderhouden.

15.3 Tenzij anders is overeengekomen geldt ten aanzien van de door ComputerService Mensink vervaardigde goederen de garantie voor een periode van 3 maanden vanaf het tijdstip van levering.

15.4 Nakomen van haar garantieverplichtingen door Mensink, geldt als enige en algehele schadevergoeding. Tot verdere verplichtingen is ComputerService Mensink niet gehouden, noch is de afnemer gerechtigd tot een vordering tot ontbinding van de overeenkomst.

15.5 Indien ComputerService Mensink de goederen van een toeleverancier ontvangt, beperkt de garantie zich tot de van toepassing zijnde garantie van de toeleverancier. Mensink zal de afnemer op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen.

15.6 Herstel buiten het kader van de van toepassing zijnde garantie zal door ComputerService Mensink in rekening worden gebracht.

15.7 Doorverkoop van materialen van Computerservicemensink vallen niet onder garantie van Computerservicemensink.

ARTIKEL 1 6. AANSPRAKELIJKHEID

16.1 Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw is ComputerService Mensink niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder inbegrepen bedrijfsschade aan roerend of onroerend goed, danwel aan personen, zowel hij de afnemer als hij derden.

16.2 Onze aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de betreffende order nooit te boven gaan.

16.3 In ieder geval is Mensink niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de afnemer het heeft aangeschaft.

16.4 Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde goederen door of namens de afnemer is ComputerService Mensink gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de afnemer op basis van fabricagefouten, danwel door enigerlei andere oorzaak.

16.5 Ingeval de afnemer gebruik heeft gemaakt van het recht op tussentijdse beëindiging van de overeenkomst, is ComputerService Mensink slechts aansprakelijk voor de extra kosten die hij moet waken doordat een derde de onvoltooide opdracht moet voltooien. ComputerService Mensink is echter nimmer aansprakelijk voor de enkele vertraging in de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, noch voor bedrijfsschade.

ARTIKEL 17. ONTBINDING/BEEINDIGING

17.1 ComputerService Mensink kan in de in Art 7.4 en/of 7.5 genoemde gevallen ontbinding of beëindiging van de overeenkomst inroepen.

17.3 Ingeval de overeenkomst op enigerlei wijze wordt beeindigd, blijven de bepalingen betreffende geheimhouding, ontbinding/beeindiging, toepasselijk rechten geschillen onverkort van toepassing.

ARTIKEL 18. GESCHILLEN
Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de President van de Arrondissementsrechtbank, rechtdoende in kort geding, uit te lokken, aan de uitspraak van de gewone rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van ComputerService Mensink of indien partijen dit wensen, door arbitrage volgens het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam worden beslist.

ARTIKEL 19. TOEPASSELIJK RECHT

Voor alle aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn geldt uitsluitend het Nederlands recht. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen partijen geldende rechtsverhouding zullen de partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

ARTIKEL 20. SLOTBEPALING
Deze algemene voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen ComputerService Mensink en de afnemer. Voorzover zich omstandigheden mochten voordoen waarin deze voorwaarden, of enige bepaling daarvan, tot onredelijke uitkomsten mochten leiden, zullen deze voorwaarden in zoverre toepassing missen.